PAB afd. 7 - Voldgården
Ifølge loven forstås husdyr som dyr af en vis størrelse. Hunde og katte er eksempler på husdyr. Dyr som fisk, undulater, hamstere og lignende falder uden for kategorien “husdyr” og betragtes i stedet som det, man kalder “smådyr”. 
Husdyr hvad siger husordenen
a) Husdyr må ikke holdes uden foreningens skriftlige tilladelse.
b) Tilladelse gives kun til en hund eller en kat.
c) Ansøgningsskema fås hos afdelingsbestyrelsen.
d) Hunde skal på PAB’s område føres i snor.
e) Det er ikke tilladt at holde muskel/kamphunde og blandinger, hvor disse hunde indgår.
    Dette forbud gælder også besøg af disse hundetyper
 
 Hvis du har fået tilladelse til at holde hund eller kat, er du også indforstået med følgende:
 At mit husdyrhold overholder dansk lovgivning og PAB´s vedtægter.
 At min hund eller kat ikke på nogen måde må være til gene for andre beboere,
 At det er forbudt at lade min hund eller kat færdes uden for min egen have med mindre den føres i snor og er i følge   med en person, som har fuldt herredømme over den. Min hund eller kat må ikke komme på legepladserne og den må   heller ikke komme i andre haver, uden at de der boende lejere har givet deres tilladelse.
 At jeg vil sørge for, at min hund eller kat ikke tilgriser på steder, hvor voksne eller børn færdes (veje, fortove,   græsplæner), men at jeg vil sørge for, at min hund eller kat besørger inden for min egen have eller andre steder, hvor   det ikke kan være til gene eller ulempe for andre.
 At min hund eller kat ikke må genere ved hyppig eller langvarig gøen, hylen eller miaven, samt at min hund eller kat   ikke må hindre at personer, i lovligt ærinde, får adgang til huset.
 At det er forbudt enhver, der går med min hund eller kat, at ophidse den til angreb eller true med noget sådant.
 Specielt vedr. katte:  Af hensyn til indfangning af vilde katte anbefales det at lade katten D.O.T. mærke, ligesom det   henstilles, at katten bliver steriliseret.
 Specielt vedr. hunde:  Jeg erklærer mig indforstået med, at jeg er pligtig til på forlangende af afdelingsbestyrelsen, at   bevise, at den lovpligtige hundeansvarsforsikring er i orden.
 Det er ikke tilladt, at anskaffe muskelhunde/kamphunde eller blandinger, hvor disse hunde indgår.
 Ovennævnte reglement er nøje gennemlæst, og jeg er indforstået med, at overtrædelse af dette medfører inddragelse   af min tilladelse til at holde hund eller kat, samt at jeg, såfremt jeg ikke ønsker at skaffe mig af med min hund eller   kat, må flytte fra afdeling 7, Voldgården
 
Husdyr i Voldgaarden afd. 7                             /Husdyr/Hunde i snor.jpg
Hunde skal føres i snor på PAB´s område, dels er det lovpligtigt og vær opmærksom på som hundeejer, at løse hunde kan være utrygskabende for personer som ikke bryder sig om hunde.
En undersøgelse fra Friluftrådet viser, at 60 procent af os ikke bryder os om, at en hund kommer løbende, hopper op, snuser eller gerne vil hilse på anden vis. 
Husdyr efterladenskaber                                                       /Husdyr/Hunde høm forbudt.jpg
Det er faktisk IKKE lovligt at lade sin hunds efterladenskaber ligge på fortovet.
Lader du din hunds efterladenskaber ligge på fortovet, kan du straffes med bøde. Det siger Vejlovens § 70 og Privatvejslovens § 98.
Hvis du tager en hundeejer på fersk gerning, kan en venlig henstilling være en mulighed.
Du kan fx sige:
- Jeg vil blive glad, hvis du samler op efter din hund. Jeg synes nemlig ikke, det er særlig lækkert at skulle gøre det, og det er trods alt nemmere, når det er ens egen hund. Og så er du heller ikke med til at give andre hundeejere et dårligt ry.
Specielt vedr. muskelhunde/kamphunde hvad siger hundeloven

Bekendtgørelse af lov om hunde (Hundeloven)

§ 1 a. Besiddelse og avl af følgende hunde er forbudt:
 1. Pitbull terrier.
 2. Tosa inu.
 3. Amerikansk staffordshire terrier.
 4. Fila brasileiro.
 5. Dogo argentino.
 6. Amerikansk bulldog.
 7. Boerboel.
 8. Kangal.
 9. Centralasiatisk ovtcharka.
 10. Kaukasisk ovtcharka.
 11. Sydrussisk ovtcharka.
 12. Tornjak.
 13. Sarplaninac.
Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 finder tillige anvendelse for krydsninger, hvori de nævnte hunde indgår.
Stk. 3. Erhvervsmæssig indførsel af hunde, der er omfattet af stk. 1 eller 2, er forbudt.
 Er du i tvivl om en hund er en kamphund eller en muskelhund, så kontakt afdelingsbestyrelsen inden du anskaffer dig   hunden, så kan afdelingsbestyrelsen være dig behjælpelig med at undersøge om hunden hører under en forbudt   hunderace. 

Regler for hundegøen

Hundeloven regulerer også de situationer, hvor en hund forstyrrer naboer med vedvarende gøen eller hylen. Hvis en nabo indgiver en klage til politiet over en hunds gøen, kan politiet pålægge ejeren, at hunden skal holdes indendørs eller i værste fald helt fjernes fra ejendommen, hvis påbuddet ikke efterleves.
Det kan være svært at definere, hvor meget en hund må gø, og hvor meget gøen naboerne skal kunne tåle. Udvalget der lavede hundeloven har dog opstillet nogle eksempler på situationer, hvor naboer vil have ret til, at myndighederne skrider ind:
 • Hvis en hund gør i ca. 30 minutter i træk, mere end tre af ugens dage.
 • Hvis en hund gør i ca. fem minutter i træk, fire eller flere gange om dagen, i mere end tre af ugens dage.
 • Hvis en hund gør kortvarigt (under ca. fem minutter), men sammenlagt i mere end ca. 60 minutter på en dag, mere end tre af ugens dage.
Inden man tager fat i myndighederne, er det dog ofte en god idé, at man prøver at tale med hundeejeren selv, og ser om man kan løse problemet den vej. 
 
 
 
Er du administrator så Login